Home 5 Onze school 5 Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders en leerkrachten. De MR denkt met de directie en het bestuur mee over het beleid van de school. Over sommige zaken geeft de MR advies, bij andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit is in de wet geregeld. Een paar voorbeelden van zaken die in een MR besproken worden, zijn:

  • schooltijden
  • de schoolgids
  • de ouderbijdrage
  • invulling van de tussenschoolse opvang
  • schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren, bijvoorbeeld over onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen.

De directeur, Peter Kock, vertelt elke vergadering over de laatste ontwikkelingen op school en binnen stichting Groeisaampo. Ook andere dingen komen ter sprake. Denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid rond de school of omgaan met pestgedrag (het pestprotocol). De MR spreekt over heel veel verschillende onderwerpen, maar gaat niet in op problemen met individuele leerlingen of leerkrachten.

De MR vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn altijd op te vragen bij de MR.
Als u eens een vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

De MR bestaat op dit moment uit 3 ouders en 3 leerkrachten:

teamgeleding                                   

oudergeleding                            

Noortje Aalbers (groep 4)

Marieke Frinsel (voorzitter)

Claudia van Rijswijk (groep 6)

Rianne Aalbers

Suzanne Hubers  (diverse groepen)

Bob Altena

 

 

Voor vragen of informatie kunt u via Social Schools een bericht sturen aan de mailbox van onze MR.