Home 5 Onze school 5 Aanmelden

Aanmelden

We vinden het belangrijk dat het voor u helder is hoe het proces van het eerste contact met de school tot de eerste schooldag van uw kind er uit ziet. In onderstaande proces ziet u samengevat hoe dit proces eruit ziet. Daar onder leggen wij dit graag wat uitgebreider aan u uit.

Meer informatie over aanmelden en zorgplicht

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs is een aanmeldprocedure beschreven. Hierin staat dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij deze aanmelding de zorgplicht voor de school ingaat.

De aanmeldprocedure dient (rekening houdend met uitstelmogelijkheid) minimaal 10 weken vóór de gewenste eerste schooldag te starten (uiterlijk de maand volgend op de 4e verjaardag van uw kind). Daarbij vragen wij u eveneens te melden of u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld en wat de volgorde van voorkeur is.

Wettelijk geldt dat de zorgplicht ligt bij school van hun eerste keuze. De school van uw eerste voorkeur moet een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan onze leerlingen.

Stap 1: Rondleiding en belangstellingsgesprek

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Op onze website en in de schoolgids leest u meer over ons. Bij het zoeken van een school komen een heleboel nieuwe zaken op je af. Bijvoorbeeld, wat is een goede school, hoe gaat alles in z’n werk, wat wordt er verwacht, hoe is alles geregeld, enz. Vragen waar waarschijnlijk niet eerder bij stil gestaan is. In een belangstellingsgesprek met een rondleiding door onze scholen informeren wij u graag het basisonderwijs in het algemeen en over onze twee verschillende scholen in het bijzonder.

Bent u er nog niet helemaal uit welke school het beste past bij uw kind?
Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u verschillende basisscholen met elkaar vergelijken.

Stap 2: Inschrijving

Toelatingsbesluit en/of kennismakingsgesprek

In veel gevallen is definitieve plaatsing geen probleem. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om een beter beeld te krijgen van uw kind. Het kan voorkomen dat de school voorafgaand aan het toelatingsbesluit graag nog met u in gesprek gaat. De directeur zal hiervoor, indien nodig, samen met u een kennismakingsgesprek plannen. Wettelijk is vastgelegd dat een besluit tot toelating genomen moet worden binnen 6 weken na aanmelding. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd als de benodigde informatie niet op tijd verkregen kan worden. Belangrijk is om te onthouden dat het hele proces zo ingericht is om uw kind een zo passend mogelijke onderwijsplek aan te bieden.

Bij een positief besluit ontvangt u een bevestiging van de toelating en wordt u verzocht om de resterende gegevens aan te leveren door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier. Er volgt rond de startdatum van uw kind altijd een intakegesprek om een compleet beeld te krijgen van uw kind.

Instromen

Stroomt uw kind gedurende het schooljaar in? Dan nemen we enkele weken vóór de eerste schooldag van uw kind weer contact met u op. Samen met de (toekomstige) leerkracht wordt een aantal  wenmomenten afgesproken. Er kunnen 5 tot 10 van deze wenmomenten (dagdelen) gepland worden. Tevens is dit gesprek een eerste kennismaking met de leerkracht van uw kind.
Start uw kind na de zomervakantie, dan wordt uw kind uitgenodigd om in de laatste week vóór de zomervakantie mee te draaien met de doorschuifmiddag. Uw kind maakt dan op school alvast kennis met de nieuwe leerkracht en de leerlingen van de klas.

En dan gaat uw kind voor het eerst naar school. Een spannend moment voor uw kind (en vaak ook voor ouders). Het team van Kindcentrum De Vuurvlinder zorgt ervoor dat uw kind een fijne start maakt en zich snel thuis gaat voelen op onze school.